Všeobecné obchodní podmínky

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Tyto všeobecné smluvní podmínky užití (dále jen „VOP”) platí pro přístup do mobilní aplikace Phoros Waitlist (dále jen “Aplikace”), jejímž vlastníkem je non vi s.r.o., IČ 293 74 502, se sídlem Partyzánská 7043, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76551 (dále jen “Poskytovatel”).
 • Aplikace je ve smyslu autorského zákona autorským dílem, kdy majetková práva k dílu je v souladu s autorským zákonem oprávněn vykonávat výhradně Poskytovatel.
 • Poskytovatel prohlašuje, že je autorem Aplikace a že s užitím podle této smlouvy nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis.
 • Uživatelem Aplikace je každá fyzická osoba, která se do aplikace zaregistruje (dále jen “Uživatel”). Registrovat se může přes e-mailovou adresu, Apple ID nebo Google ID. V případě, že se registruje přes svou e-mailovou adresu, zadá do formuláře také své jméno a příjmení a přístup bude chráněn heslem, který si sám Uživatel vytvoří. V případě, že se registruje přes své Apple ID nebo Google ID bude vyzván k zadání svého jména a příjmení až v případě, že si bude chtít rezervovat nějaký z nabízených volných termínů nebo se bude chtít zapsat na čekací list (= v Aplikaci použije funkci Sledovat termín).
 • Užívání Aplikace po přihlášení je pro Uživatele zdarma. Svůj účet (dále jen „Client”) může používat k vyhledávání volných termínů poskytovatelů používajících Aplikaci za účelem nabízení volných termínů na své služby, sledování volných termínů, vytváření rezervací a jejich správě. V Aplikaci také může vytvářet poptávky termínů přímo u vybraného poskytovatele služby s možností upřesnit parametry své poptávky: může zadat časový rozsah jeho zájmu o termín v daném dni, vybrat typ služby nebo více typů služby a také může nabídnout procentuální hodnotu příplatku.
 • Uživatel Aplikace si může zaregistrovat zdarma také účet pro vytváření a nabízení volných termínů k rezervaci na jeho vlastní služby (dále jen „Business”). Případně si může zakoupit dle níže popsaných podmínek placenou verzi aplikace Phoros Premium.
 • Pro získání účtu Business zadává uživatel název a adresu místa, kde své služby nabízí. Pro zajištění komunikace zadává také e-mail. Pro lepší orientaci Clientů může zadat dále telefonní kontakt a webové stránky. Přidat může také krátký popis svého podnikání.
 • Tyto VOP upravují podmínky užívání Aplikace a smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 • Ke vzniku smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem dochází vytvořením uživatelského účtu Client. Obsah smlouvy tvoří toto Smluvní ujednání. Vytvořením účtu Client souhlasí Uživatel s tímto Smluvním ujednáním ve znění platném ke dni vytvoření účtu Client.
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Poskytovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Poskytovatelem vyžádán a Uživatel je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Poskytovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
 • Vytvořením svého účtu Uživatel vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s těmito VOP.
 • Poskytovatel uzavřením této smlouvy přenechá Uživateli oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci na dobu neurčitou.
 • Poskytovatel uděluje Uživateli neomezenou, osobní, nepřenosnou licenci k používání Aplikace.
 • Toto licenční ujednání upravuje užívání jakýchkoliv aktualizací Aplikace, kterými Poskytovatel nahradí nebo doplní původní Aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, kdy by měly přednost podmínky samostatné licence.
 • Tato smlouva neuděluje Uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami Poskytovatele.
 • Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům Aplikace nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

2) PŘEDMĚT ZÁVAZKU

 • Aplikace je společnou platformou pro uživatele účtu Client na jedné straně a na druhé straně pro uživatele účtu Business.
 • V souvislosti s uzavřením Smlouvy získává Uživatel výhradní licenci k užívání svého účtu.
 • Pro uživatele účtu Client nabízí Poskytovatel Aplikaci zdarma. Oprávnění užívat účet Client zdarma vzniká po zřízení uživatelského účtu registrací v Aplikaci.
 • Každý uživatel účtu Client si může zdarma zaregistrovat ke svému účtu účet Business pro nabízení a vytváření volných termínů na své vlastní služby.
 • Poskytovatel poskytuje uživateli účtu Business oprávnění k výkonu práva zadávat data do Aplikace a užívat všech nástrojů a funkcí, které Aplikace nabízí v době registrace účtu, mimo funkce, které jsou součástí placené verze Phoros Premium.
 • Uživatel účtu Business si může ke svému základnímu účtu zakoupit verzi Phoros Premium, rozšířenou o funkce „Poptávky na služby”, „Připomínky rezervací” a „Účty pro mé kolegy”. Zakoupení probíhá formou měsíčního předplatného v ceně 659 Kč vč. DPH za každý měsíc užívání při nákupu v App Store a 658 Kč vč. DPH při nákupu v Google Play. Výběr finančních prostředků je zajištěn standardním způsobem v rámci nákupu v internetových obchodech App Store a Google Play.
 • Uživatel má možnost při nákupu uplatnit slevový promo kód, s 10% slevou, který mu výši měsíčního předplatného sníží na 590 Kč vč. DPH při nákupu v App Store a 592 Kč při nákupu v Google Play.
 • Součástí Aplikace a účtu Client je také nabídka podpory dalšího vývoje v podobě dobrovolného finančního příspěvku. V rámci klientského účtu může Uživatel volit mezi příspěvkem 50 Kč, 200 Kč a 500 Kč. Za své příspěvky získává Uživatel ke svému profilovému obrázku odznak jablka (50 Kč), srdce (200 Kč) nebo štítu (500 Kč). Tento symbol je pak viditelný pro Uživatele samotného i v detailech provedených rezervací. Po uhrazení má možnost po zaplacení poslat přes odkaz připomínku, radu nebo názor Poskytovateli na adresu tips@phoroswaitlist.com. Dobrovolný příspěvek může zadat opakovaně.
 • Rozhodne-li se Uživatel pro zrušení účtu a přitom bude mít zároveň předplacenou verzi Phoros Premium, nemá Uživatel právo na vrácení prostředků, ani částečných. Pokud zruší svůj účet, automaticky neplatí předplatné na další měsíc.

3) OBJEDNÁVKA

 • Pro registraci uživatelského účtu Client zadá Uživatel své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a vytvoří vlastní heslo. Případně se může registrovat pomocí svého Apple ID, nebo Google ID. Pokud využije způsoby Apple ID nebo Google ID, bude pro vytvoření rezervace nebo poptávky Aplikace vyžadovat zadání jména a příjmení za účelem předání této informace poskytovateli služby, kterou si uživatel rezervuje.

4) PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo licenci Uživateli odejmout v případě porušování licenční smlouvy ze strany Uživatele.
 • Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí Uživatel užíváním služeb.
 • Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním Aplikace.
 • Poskytovatel je oprávněn změnit parametry užívání Aplikace, např. omezit funkce některých částí nebo je na určitou dobu vyjmout z Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou informace přímo v Aplikaci a na webových stránkách www.phoroswaitlist.com.
 • Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat vytvořených či umístěných Uživatelem, není-li mezi nimi dohodnuto jinak. Tento zákaz neplatí v případě podezření týkajícího se porušení těchto smluvních podmínek a zneužití poskytované služby. O tom je Poskytovatel povinen Uživatele ihned informovat.
 • V případě, že Uživatel porušuje smluvní podmínky nebo jiná ujednání s Poskytovatelem, je Poskytovatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit a poskytovaný účet zrušit.
 • Poskytovatel je oprávněn zkoumat data (soubory) Uživatele, pokud pojme podezření, že jsou tato data (soubory) v rozporu s níže uvedenými podmínkami ukládání dat Uživatelem.

5) PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 • Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci jen v souladu s pokyny uvedenými Poskytovatelem, není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu ani se nijak pokoušet funkce Aplikace měnit, kopírovat či do nich jakkoliv zasahovat.
 • Uživatel se zavazuje provést na své straně veškerá opatření potřebná k zamezení zneužití Aplikace. Uživatel je odpovědný za následky takového zneužití, jestliže k němu dojde.
 • Uživatel je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) do uživatelského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný Uživatel.
 • Uživateli je zakázáno využívat Aplikaci k účelům, které jsou v rozporu se zákony ČR či v rozporu s dobrými mravy.
 • Uživatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Uživatel zejména nesmí porušovat zákonem chráněná práva Poskytovatele a třetích osob.
 • Uživatel ručí Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci nebo v sekci „Upravit profil”. Zároveň je Uživatel povinen všechny změny ihned aktualizovat či nahlásit jejich změnu Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv škody způsobené v důsledku uvedení neplatných či neaktuálních údajů.
 • Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou Poskytovateli, jeho dalším Uživatelům nebo třetím stranám.
 • Uživatel má právo chtít zrušit svůj účet a vyžadovat smazání veškerých dat jím vytvořeným. Za tímto účelem je přímo v Aplikaci, v sekci Upravit profil tlačítko Smazat účet. Po jeho aktivaci a následném potvrzení dojde ke smazání účtu a veškerých dat.

6) GARANCE DOSTUPNOSTI SLUŽBY, PORUCHY A ODSTÁVKY

 • Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz Aplikace s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 • Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 • Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu Aplikace a serverů.
 • Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Poskytovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost Aplikace, následkem čehož je Uživatel nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
 • Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost Aplikace, která je zapříčiněna třetí stranou.
 • Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k Internetu.
 • O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na stránkách www.phoroswaitlist.com a přímo v Aplikaci v rámci možností s dostatečným předstihem.
 • Uživatel jakékoliv verze (vč. Poros Premium) nemá nárok na náhradu škody či dalších nákladů, vzniklých v souvislosti s nedostupností Aplikace.
 • Poskytovatel nezodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytovatel v souvislosti s uzavřením smlouvy vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, které do systému vkládá Uživatel. Účelem nakládání s osobními údaji Uživatelů je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli po dobu trvání smlouvy. Jméno a příjmení uživatele účtu Client a jeho e-mail sdílí s uživatelem účtu Business, pokud se uživatel účtu Client rozhodl některý z volných termínu pro sebe rezervovat. Sdílení jména, příjmení a    e-mailu probíhá také při využití funkce Sledování volných termínů, resp. vytvoření poptávky na službu/služby.
 • Pokud v souvislosti s uzavřením smlouvy bude Poskytovatel vystupovat jako zpracovatel osobních údajů, zpracovává osobní údaje uživatelů účtu Client v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail.
 • U Uživatelů účtu Business zpracovává Poskytovatel název/jméno podnikající osoby, adresu místa provozu a e-mail. Pro větší komfort Clienta může Uživatel uvést také telefonní kontakt a své webové stránky, které budou Poskytovatelem také zpracovány a na příslušném místě v Aplikaci pro Clienty zveřejňovány.
 • Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 • Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.
 • Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zejména tak, že k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle této smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným českým právním řádem, zejména zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
 • Poskytovatel může kteroukoliv část smlouvy nebo smluvních podmínek změnit kdykoli, a to s platností a účinností od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po zveřejnění změn. Zachováním provozu Aplikace i po změně smlouvy, smluvních podmínek či dalších souvisejících dokumentů, dává Uživatel najevo svůj jednoznačný souhlas s novým zněním těchto dokumentů a jejich plnou akceptaci při provozu Aplikace.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravující užívání Aplikace jsou platné od 14.5. 2024.