Ochrana osobních údajů

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobních údajů Uživatelů mobilní aplikace Phoros Waitlist (dále jen “Aplikace”), jejímž vlastníkem je non vi s.r.o., IČ 293 74 502, se sídlem Partyzánská 7043, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76551.

1) UDĚLENÍ SOUHLASU

 • Uzavřením smlouvy Uživatel uděluje tímto shora jmenované obchodní společnosti (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 • Zpracováním osobních údajů Uživatele může Správce pověřit níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele.
 • Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2) OSOBNÍ ÚDAJE

 • U Uživatele, který Aplikaci používá v pozici zákazníka (dále jen „Client”) zpracovává Správce jeho e-mail pro přidělení výhradní licence Aplikace a pro možnost změny hesla Uživatelem, případně jeho obměny, je-li jím samotným heslo zapomenuto. Dále pak jméno a příjmení pro identifikaci Uživatele subjetktem, u kterého vytváří objednávku. Zadaný e-mail je zobrazován vždy společně se jménem a příjmením v detailu rezervace z důvodu umožnění komunikace mezi Clientem a Business Uživatelem.
 • Pokud si Uživatel založí v Aplikaci také Business účet pro své podnikání, zpracovává Správce údaje v rozsahu: název/jméno poskytovatele služby, adresa místa provozu a e-mail. Pokud se Uživatel rozhodne zadat pro své klienty také tel. číslo a web. stránky, pak Správce zpracovává a v Aplikaci zveřejňuje i tyto údaje.
 • Uživatel Business účtu má v případě zakoupené verze Premium, možnost vytvářet přidružené účty pro další osoby, např. spolupracovníky. Uživatel zakládající Business účet může i nemusí uvádět u přizvaných osob jejich jména a příjmení. Pokud tak učiní, jsou tyto kontaktní údaje zpracovávány jako název účtu a zveřejňovány v seznamech volných termínů, které vidí Clienti.

3) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytování licence k Aplikaci.
 • Identifikace klienta v případě vytvoření objednávky u Business uživatele
 • Identifikace Business uživatele pro jeho prezentaci v Aplikaci

4) DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Po celou dobu aktivity vytvořeného účtu Uživatele do jeho případného zrušení.

5) ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6) POUČENÍ

 • Uživatel prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že uváděné osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
 • Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
  • a) osobní údaje Uživatele budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek
  • b) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
  • c) Správce nemá v úmyslu a ani nikdy mít nebude předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Uživatel má právo (např. e-mailem či prostřednictvím poštovní zásilky):
  • a) kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, tj. vzít udělený souhlas zpět
  • b) požadovat od Správce informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává
  • c) právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování
  • d) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením

7) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 • Uzavřením smlouvy Uživatel potvrzuje, že se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznámil.
 • Tyto zásady ochrany osobních údajů může Správce v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze zásad ochrany osobních údajů bude vždy dostupná na webové stránce www.phoroswaitlist.com. Dojde-li v těchto zásadách ochrany osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, Správce Uživatele informuje tak, že před implementací těchto změn viditelně zveřejní upozornění přímo v Aplikaci a na www.phoroswaitlist.com.